Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu
internetowego CIRIANA, znajdującego się pod adresem internetowym www.ciriana.it.

Złożenie zamówienia
jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1.  Sklep internetowy CIRIANA dostępny pod adresem
internetowym www.ciriana.it, prowadzony jest
przez firmę CIRIANA Zofia Żelichowska-Walczak, zwaną dalej Sklepem, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 456894, z siedzibą w
Rynii ul. Główna 1C lok. 8, 05-127 Białobrzegi, NIP: 9481582887; REGON: 141165536,

2.   Sprzedaż w sklepie internetowym CIRIANA
odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy
kupującym – zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

§ 2 ZAMÓWIENIA

1.   Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia
umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.   
2.   Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin
realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy
rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym.   
3.   Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.   
4.   W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Klienta, Sklep
wezwie Klienta do ich uzupełnienia lub sprostowania w terminie 2 dni
kalendarzowych. Jeżeli Klient nie uzupełni lub nie sprostuje ww. danych w
terminie 2 dni kalendarzowych od takiego wezwania Sklep ma prawo odstąpić od
realizacji zamówienia.   
5.   Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sklep
za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia
oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.   
6.   Termin płatności wynosi 5 dni kalendarzowych. Jeśli w tym terminie płatność nie
nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o
przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień
zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.   
7.   Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
8.   Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 6 dni roboczych od momentu otrzymania
zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.
9.   W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminową realizację
całości lub części złożonego zamówienia, Sklep powiadomi o tym Klienta.
Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia. W
przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia,
kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na
rachunek bankowy Klienta.

§ 3 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

1.   Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto, podanymi w
złotych polskich lub euro i zawierają należny podatek VAT w obowiązującej
wysokości.   
2.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia.  
3.   Sklep ma prawo do zmiany oferowanego asortymentu, cen towarów, a także
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź
wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen produktów nie dotyczą zamówień złożonych
przed wprowadzeniem zmian.   
4.   Do każdego zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zamówionego towaru w
wysokości odpowiedniej dla wybranego rodzaju dostawy (patrz: § 4 p.2).
5.   Za zakupiony towar klient płaci wybierając jedną z opcji: płatność gotówką
(dostępne tylko przy wyborze opcji odbioru osobistego w showroom) lub płatność
za pośrednictwem serwisu internetowego SKRILL (przelew
lub płatność kartą płatniczą).
6. Przelewy, które akceptowane są przez Sklep, to tzw. Szybkie przelewy dokonane przy użyciu
serwisu SKRILL. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby
dokonać transferu pieniędzy. Sklep nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec
czego Klient nie otrzyma numeru konta, na które należy dokonać wpłaty np. na poczcie.
7. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje dowód zakupu. Na
życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę.
8. Klient  dokonujący zakupów w Sklepie wyraża zgodę na
wystawianie faktury elektronicznej bez podpisu.

§ 4 WYSYŁKA TOWARU

1.   Wysyłka realizowana jest w terminie od 1 do 6 dni roboczych od dnia otrzymania
zapłaty za zamówienie. O wysłaniu paczki Sklep informuje Klienta oddzielnym
mailem, zawierającym numer nadania przesyłki.
2.   Koszt wysyłki jest doliczany do wartości zamówienia i wg następującego cennika:
Sposób dostawy/ Koszt wysyłki

Odbiór osobisty w showroom  0 PLN

Przesyłka kurierska krajowa w Polsce  17 PLN

Przesyłka kurierska krajowa we  Włoszech 8,5 EUR

 Przesyłka międzynarodowa 25 EUR


3.   Sklep nie wysyła paczek za pobraniem. 

§ 5 ZWROTY

1.   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania
przyczyny, poprzez złożenie Sklepowi oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni
od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
 2.   Zwracane towary muszą być przesłane Sklepowi w oryginalnym opakowaniu. Nie moga
nosić śladów używania, ani mieć uszkodzeń. Oryginalne metki identyfikujące
prukt muszą byc dołączone. Ze zwracanym towarem należy przesłać wypełniony i
podpisany przez Klienta formularz zwrotu, dostarczony przez Sklep wraz z towarem.
3. Zwracane towary
należy wysłać na jeden z poniższych adresów:

w Polsce: CIRIANA,
ul. Wiertnicza 104, 02-952 Warszawa, Polska

we Włoszech:
CIRIANA, via Atenide 21B, 00125 Roma, Italia

4.    Cena sprzedaży wraz z kosztami
przesyłki towaru, zapłacona przez Klienta, zostanie zwrócona przelewem bankowym
na wskazane przez Klienta konto niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego
towaru.   

§ 6 REKLAMACJE

1.   Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z
zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub
towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sklepem w celu
ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania.   
2.   Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i
wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia.   
2.   Sklep  nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.  
3.   Sklep ma prawo do wysyłania na adres e-mailowy Klienta informacji związanych
tylko i wyłącznie z działalnością Sklepu, jedynie po uzyskaniu zgody Klienta na
ich otrzymywanie. 
4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny”. 
Scroll